Mellem

 

 

 

bryllupsBox IVS

Godhåbsvej 177

2720 Vanløse

CVR: 40305769

(herefter "bryllupsBox/formidler")

 

og

 

 

 

Virksomhedsnavn

Adresse

Postnummer By

CVR: XXXXXXXX

(herefter "virksomhedsnavn/leverandør")

 

 

Herefter samlet benævnt ”parterne”

                            

 

 

er dags dato indgået følgende

 

 

 

 

Samarbejdsaftale

 


 

Indhold


 

§ 1 Formål

1.1   Formålet med samarbejdsaftalen er at udbrede kendskabet til leverandørens produkter (såvel fysiske varer som tjenesteydelser) og herigennem øge leverandørens salg gennem markedsføring via www.bryllupsBox.dk.

 

1.2   Samarbejdet skal ligeledes sikre øget salg af bryllupsBox’s og dertil knyttede virksomheders produkter.

 

1.3   Samarbejdsaftalen udgør rammerne for samarbejdet mellem bryllupsBox og leverandøren. De specifikke detaljer for samarbejdet, herunder varighed af markedsføring, annonceringsabonnementer, særlige pris- og rabataftaler mv. mellem leverandøren og bryllupsBox fremgår af samarbejdsaftalens Bilag A.

 

§ 2 Samarbejdets omfang

2.1   bryllupsBox og leverandøren samarbejder om at øge parternes salg via hjemmesiden www.bryllupsbox.dk, der ejes og drives a bryllupsBox. www.bryllupsbox.dk er et univers, hvor (for)brugere (herefter ”slutkunder”), der går med bryllupsplaner, kan finde inspiration og produkter til deres bryllup.

 

2.2   bryllupsBox formidler egne og leverandørens produkter via sin hjemmeside til slutkunder, der ofte vil være almindelige forbrugere.

 

2.3   Formidlingen af leverandørens produkter via bryllupsBox sker ved oprettelse af en profil, der tillader salg gennem www.bryllupsBox.dk, ved annoncering og ved såkaldte gaveæsker, jf. nedenfor pkt. 2.4. Det præcise indhold af parternes samarbejde fremgår af Bilag A.

 

2.4   For at udbrede kendskabet til parternes produkter og øge sandsynligheden for salg har bryllupsBox udviklet et koncept for fysiske gaveæsker, der er inddelt i 4 geografiske områder: Sjælland, Fyn, Nordjylland og Sønderjylland.

 

2.5   Gaveæskerne kan bestå af gratis vareprøver, gaver, gavekort, rabatkort, konkurrencer eller lignende.

 

 

§ 3 bryllupsBox’s forpligtelser og rettigheder

3.1   Når leverandøren gennem sin profil har oprettet en vare til salg, skal bryllupsBox godkende eller afvise denne inden for én arbejdsdag.

 

3.2   bryllupsBox er ansvarlig for, at markedsføringen af leverandørens produkter på sin hjemmeside www.bryllupsBox.dk sker i overensstemmelse med gældende regler på området.

 

3.3   bryllupsBox skal i videst muligt omfang sikre sig, at hjemmesiden er tilgængelig og overskuelig for slutkunderne. bryllupsBox kan dog ikke gøres ansvarlig for eventelle nedetider på hjemmesiden, der skyldes tekniske årsager.

 

3.4   bryllupsBox forpligter sig til at pakke og afsende fysiske gaveæsker til kunder, der ønsker disse. I sammensætningen af gaveæsken skal bryllupsBox sikre, at fordelingen af egne produkter og leverandørens produkter er rimelig.

 

3.5   bryllupsBox forpligter sig til at håndtere de produkter, som leverandøren har sendt til bryllupsBox til brug for de fysiske gaveæsker, ansvarligt.

 

3.6   bryllupsBox er ikke som følge af samarbejdet forpligtet til at begrænse salg af egne produkter, heller ikke sådanne som måtte være i konkurrence med leverandørens.

 

3.7   bryllupsBox er ikke som følge af samarbejdet forpligtet til at begrænse salg af andre leverandørers produkter, der måtte være i konkurrence med leverandørens.

 

3.8   bryllupsBox er alene formidler af leverandørens produkter og er derfor ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler ved leverandørens produkter, som måtte blive påberåbt af kunden, ej heller sådanne der måtte opstå under forsendelse.

 

3.9   bryllupsBox gør i salget af leverandørens produkter kunden opmærksom på, at denne skal gøre sine krav gældende direkte mod leverandøren.

 

3.10bryllupsBox markedsfører gaveæsker under eget varemærke og forbeholder sig retten til at afvise leverandørens produkter til brug for disse gaveæsker, hvis det f.eks. af hensyn til kvalitet skønnes nødvendigt.

 

3.11bryllupsBox fører ikke ”regnskab” med, hvor mange gaveæsker der sendes ud og opgør derfor ikke leverandørens ”varelager” i den sammenhæng. bryllupsBox er dog forpligtet til at underrette leverandøren, hvis et givent produkt til brug for gaveæskerne er ved at rinde ud.

 

 

§ 4 Leverandørens forpligtelser og rettigheder

4.1   Leverandøren indestår for, at de produkter der markedsføres og sælges gennem www.bryllupsBox.dk, herunder de produkter der indgår i fysiske gaveæsker, overholder samtlige love og forskrifter for det pågældende produkt.

 

4.2   Leverandøren er ansvarlig for, for egen regning og risiko, at fremsende eller bringe produkter til bryllupsBox til brug for de fysiske gaveæsker. Produkterne til gaveæskerne skal være indpakket som gaver og indeholde relevante informationer om leverandøren.

 

4.3   Leverandøren skal skriftligt informere bryllupsBox om særlige ønsker til gaveæskernes indhold og distribution, fx antal produkter i én æske, ønsket geografisk område mv.

 

4.4   Er der produkter, som leverandøren ikke længere ønsker markedsført via www.bryllupsBox.dk, herunder i fysiske gaveæsker, skal leverandøren hurtigst muligt og gerne skriftligt henvende sig til bryllupsBox herom.

 

4.5   Ønsker leverandøren at få restprodukter, der fysisk befinder sig hos bryllupsBox, tilbageleveret, skal leverandøren afhente disse på bryllupsBox adresse eller anmode bryllupsBox om at få dem tilsendt for egen regning og risiko.

 

4.6   Når slutkunden har afgivet ordre på leverandørens produkter, modtager leverandøren automatisk en bekræftelse herpå. Leverandøren skal hurtigst muligt efter modtagelsen af denne bekræftelse iværksætte pakning og levering af den pågældende ordre.

 

4.7   Leverandøren er ansvarlig for på en forsvarlig måde at pakke og levere produkter, der sælges gennem bryllupsBox, direkte til slutkunder. Ved levering til slutkunder gælder leverandørens salgs- og leveringsbetingelser, der skal være tilgængelige for slutkunden på leverandørens hjemmeside.

 

4.8   Kan leverandøren ikke levere et produkt til kunden, er det leverandørens eget ansvar at informere kunden herom.

 

4.9   Leverandøren er forpligtet til at respektere kundens fortrydelsesret og reklamationsret i henhold til lovgivningen. Kundens udnyttelse af disse rettigheder for leverandørens produkter er et anliggende mellem kunden og leverandøren og bryllupsBox skal holdes økonomisk skadesfri i så henseende. Leverandøren er ligeledes selv ansvarlig for skade, der måtte opstå på produkter under forsendelse.

 

4.10Udnytter en slutkunde sin fortrydelsesret eller reklamationsret, skal leverandøren oplyse bryllupsBox herom, så bryllupsBox kan indregne dette i sin opgørelse og betaling til leverandøren.

 

4.11Leverandøren har kun efter skriftlig aftale med bryllupsBox ret til at anvende bryllupsBox’s varemærke i markedsføringen af egne produkter uden for rammerne af nærværende samarbejdsaftale.

 

 

§ 5 Priser og betaling

5.1   For at markedsføre og sælge leverandørens produkter via www.bryllupsBox.dk modtager bryllupsBox 30% af salget, medmindre andet fremgår af Bilag A.

 

5.2   bryllupsBox afregner direkte med slutkunden for salg af leverandørens produkter og parkerer betalingen på en til bryllupsBox tilhørende bankkonto. Til afregning af slutkunder anvender bryllupsBox QuickPay og Clearhaus.

 

5.3   Hver fredag kl. 12 opgøres leverandørens salg via www.bryllupsBox.dk og bryllupsBox fremsender opgørelse til leverandøren samt overfører leverandørens tilgodehavende fratrukket de 30%.

 

5.4   For annoncering på www.bryllupsBox.dk modtager bryllupsBox den eller de priser, der er aftalt særskilt mellem parterne og angivet i Bilag A. bryllupsBox fremsender separat faktura til leverandøren for hver annonceringsopgave, som parterne har indgået aftale om, jf. Bilag A. Den enkelte faktura forfalder til betaling senest 14 dage herefter. Ved forsinket betaling er bryllupsBox berettiget til at opkræve et rykkegebyr på 100 kr. pr. rykker og ved manglende betaling kan opkræves morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med den gældende sats. bryllupsBox anvender Likvido til at opkræve manglende betalinger.

 

5.5   bryllupsBox opkræver ikke betaling af leverandøren for at markedsføre leverandørens produkter i gaveæsker.

 

5.6   Alle beløb angivet i nærværende samarbejdsaftale er angivet ex. moms. Momssatsen reguleres i henhold til gældende lov og udgør på ikrafttrædelsestidspunktet 25%.

 

5.7   Gør en slutkunde brug af sin fortrydelsesret og får tilbagebetaling fra leverandøren, indregnes dette i opgørelsen fra bryllupsBox, der tilbagefører de 30% til leverandøren. Gør en slutkunde brug af sin reklamationsret over for leverandøren, og ender leverandøren med at tilbagebetale kunden, indregnes dette ikke i opgørelsen fra bryllupsBox.

 

5.8   De af slutkunden betalte leveringsomkostninger overføres fra bryllupsBox til leverandøren i tillæg til de 30%. Dette sker i forbindelse med opgørelsen efter pkt. 5.3.

 

5.9   Den pris, der opkræves slutkunden for gaveæsker, og som dækker leveringsomkostninger samt administration, er et anliggende mellem bryllupsBox og slutkunden. Leverandøren modtager ikke betaling for salg af gaveæsker.

 

5.10 bryllupsBox kan ændre priserne i henhold til nærværende samarbejdsaftale med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Varslet til leverandøren skal være skriftligt. For abonnementer træder prisændringer først i kraft ved en fornyelse af abonnementsperioden hvis den er forudbetalt.

 

§ 6 Varighed, opsigelse og ændringer

6.1   Samarbejdsaftalen træder i kraft ved underskrivelsen og løber, indtil den opsiges eller ophæves af en af parterne.

 

6.2   Parterne kan ensidigt til enhver tid opsige kontrakten med 1 mdrs. varsel til udgangen af en måned.

 

6.3   Opsigelsen skal være skriftligt.

 

6.4   Ved gensidig enighed mellem parterne kan samarbejdsaftalen opsiges omgående eller med andet aftalt varsel, end det i pkt. 6.2 anførte.

 

6.5   Såfremt leverandøren har abonnement, der løber udover opsigelsesperioden på løbende + 1 mdr., ophører aftalen herom først ved abonnementets udløb og leverandøren er forpligtet i henhold til samarbejdsaftalen indtil da. Leverandøren betaler for den fulde abonnementsperiode, uanset om annoncen ønskes nedtaget i den resterende periode efter opsigelse.

 

6.6   Ved opsigelse af aftalen fra leverandørens side er bryllupsBox berettiget til at anvende fremsendte fysiske produkter i gaveæskerne frem til opsigelsesperiodens udløb.

 

6.7   bryllupsBox skal hurtigst muligt efter opsigelsesperiodens udløb opgøre det endelige mellemværende med leverandøren og overføre endelige betaling til denne.

 

6.8   Leverandøren skal hurtigst muligt efter opsigelsesperiodens udløb tage samtlige leverandørens produkter af www.bryllupsBox.dk. Ønsker leverandøren, at bryllupsBox står for nedtagning af leverandørens produkter, skal dette meddeles bryllupsBox skriftligt, og leverandøren vil blive opkrævet et gebyr på 400 kr.

 

6.9   Konceptet gaveæsker, jf. hertil pkt. 2.4 og 2.5, tilhører bryllupsBox. bryllupsBox kan ændre i konceptet for gaveæsker eller helt ophøre med at distribuere gaveæsker, hvis det ikke længere synes formålstjenligt eller er økonomisk fordelagtigt. Beslutning herom træffes ensidigt af bryllupsBox, som dog inden for rimelig tid skal informere leverandøren om en sådan beslutning.

 

 

§ 7 Misligholdelse og ophævelse

7.1   Ved væsentligt misligholdelse af forpligtelserne i henhold til nærværende samarbejdsaftale, kan aftalen ophæves straks med skriftlig varsel.

 

7.2   Gentagen forsinkelse med betaling af fakturaer eller manglende betaling anses for væsentlig misligholdelse, der berettiget ophævelse.

 

7.3   bryllupsBox er til enhver tid berettiget til at ophæve samarbejdsaftalen med øjeblikkelig virkning, hvis leverandørens forhold risikerer at kompromittere bryllupsBox’s omdømme og kvalitet, herunder hvis bryllupsBox bliver bekendt med, at leverandøren krænker en immaterielret, ejendomsret er gået i betalingsstandsning eller andet.

 

7.4   Ingen af parterne kan kræve erstatning for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, eller stilles ansvarlig for hændelser der henhører under force majeure. I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler for erstatning.

 

§ 8 Fortrolighed

8.1   Denne samarbejdsaftale og oplysninger, der udveksles mellem parterne i forbindelse hermed og som har karakter af at være fortrolige, må ikke uden samtykke mellem parterne videregives til tredjemand eller anvendes til andet formål end at gennemføre samarbejdsaftalen.

 

8.2   Er en part i tvivl om, hvorvidt en given oplysning er af fortrolig karakter, skal den rette henvendelse til den anden part for at få dette afklaret.

 

§ 9 Håndtering af persondata

9.1   Med indgåelse af nærværende samarbejdsaftale samtykker leverandøren til, at bryllupsBox får adgang til og kan behandle persondata. Indsamling og behandling sker i overensstemmelse med bryllupsBox til enhver tid gældende retningslinjer og procedurer for håndtering af persondata.

 

9.2   De persondata, som leverandøren bliver i besiddelse af både vedrørende bryllupsBox og slutkunder, skal håndteres i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Det er leverandørens ansvar at sikre, at persondatalovgivningen overholdes.

 

9.3   Leverandøren må under ingen omstændigheder anvende slutkunders persondata til andet formål end at eksekvere ordrer i henhold til nærværende samarbejdsaftale.

§ 10 Lovvalg og tvister

10.1Samarbejdsaftalen er underlagt dansk ret.

 

10.2Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med samarbejdsaftalen, skal i første omgang søges mindeligt løst mellem parterne.

 

10.3Er det ikke muligt at opnå en mindelig løsning, skal tvisten afgøres ved de danske domstole.

København den DD/MM-2019

 

Som formidler:                                                                                         Som leverandør:

__________________________                                                         _________________________

BryllupsBox IVS                                                                                       Virksomhedsnavn

 
Der sendes en email til dig med ovenstående, som afventer underskrift samt billag A der er tilknyttet din aftale med bryllupsBox