Forretningsbetingelser
Samarbejdspartner

§ 1 Formål
1.1 Formålet med samarbejdsaftalen er at udbrede kendskabet til leverandørens produkter (såvel fysiske varer som
tjenesteydelser) og herigennem øge leverandørens salg gennem markedsføring via www.bryllupsBox.dk.
1.2 Samarbejdet skal ligeledes sikre øget salg af bryllupsBox’s og dertil knyttede virksomheders produkter.
1.3 Samarbejdsaftalen udgør rammerne for samarbejdet mellem bryllupsBox og leverandøren. De specifikke detaljer for
samarbejdet, herunder varighed af markedsføring, annonceringsabonnementer, særlige pris- og rabataftaler mv.
mellem leverandøren og bryllupsBox fremgår af samarbejdsaftalens Bilag A.

§ 2 Samarbejdets omfang
2.1 bryllupsBox og leverandøren samarbejder om at øge parternes salg via hjemmesiden www.bryllupsbox.dk, der ejes
og drives a bryllupsBox. www.bryllupsbox.dk er et univers, hvor (for)brugere (herefter ”slutkunder”), der går med
bryllupsplaner, kan finde inspiration og produkter til deres bryllup.
2.2 bryllupsBox formidler egne og leverandørens produkter via sin hjemmeside til slutkunder, der ofte vil være almindelige
forbrugere.
2.3 Formidlingen af leverandørens produkter via bryllupsBox sker ved oprettelse af en profil, der tillader salg gennem
www.bryllupsBox.dk, ved annoncering og ved såkaldte gaveæsker, jf. nedenfor pkt. 2.4. Det præcise indhold af
parternes samarbejde fremgår af Bilag A.
2.4 For at udbrede kendskabet til parternes produkter og øge sandsynligheden for salg har bryllupsBox udviklet et
koncept for fysiske gaveæsker, der senere i forløbet er inddelt i 4 geografiske områder: Sjælland, Fyn, Nordjylland og
Sønderjylland.
2.5 Gaveæskerne kan bestå af gratis vareprøver, gaver, gavekort, rabatkort, konkurrencer eller lignende.

§ 3 bryllupsBox’s forpligtelser og rettigheder
3.1 Når leverandøren gennem sin profil har oprettet en vare til salg, skal bryllupsBox godkende eller afvise denne inden
for én arbejdsdag.
3.2 bryllupsBox er ansvarlig for, at markedsføringen af leverandørens produkter på sin hjemmeside www.bryllupsBox.dk
sker i overensstemmelse med bryllupsBox.dk gældende regler på området.
3.3 bryllupsBox skal i videst muligt omfang sikre sig, at hjemmesiden er tilgængelig og overskuelig for slutkunderne.
bryllupsBox kan dog ikke gøres ansvarlig for eventelle nedetider på hjemmesiden, der skyldes tekniske årsager.
Side 3 af 6
3.4 bryllupsBox forpligter sig til at pakke og afsende fysiske gaveæsker til kunder, der ønsker disse. I sammensætningen
af gaveæsken skal bryllupsBox sikre, at fordelingen af egne produkter og leverandørens produkter er rimelig.
3.5 bryllupsBox forpligter sig til at håndtere de produkter, som leverandøren har sendt til bryllupsBox til brug for de fysiske
gaveæsker, ansvarligt.
3.6 bryllupsBox er ikke som følge af samarbejdet forpligtet til at begrænse salg af egne produkter, heller ikke sådanne
som måtte være i konkurrence med leverandørens.
3.7 bryllupsBox er ikke som følge af samarbejdet forpligtet til at begrænse salg af andre leverandørers produkter, der
måtte være i konkurrence med leverandørens.
3.8 bryllupsBox er alene formidler af leverandørens produkter og er derfor ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler
ved leverandørens produkter, som måtte blive påberåbt af kunden, ej heller sådanne der måtte opstå under
forsendelse.
3.9 bryllupsBox gør i salget af leverandørens produkter kunden opmærksom på, at denne skal gøre sine krav gældende
direkte mod leverandøren.
3.10bryllupsBox markedsfører gaveæsker under eget varemærke og forbeholder sig retten til at afvise leverandørens
produkter til brug for disse gaveæsker, hvis det f.eks. af hensyn til kvalitet skønnes nødvendigt.
3.11bryllupsBox fører ikke ”regnskab” med, hvor mange gaveæsker der sendes ud og opgør derfor ikke leverandørens
”varelager” i den sammenhæng. bryllupsBox er dog forpligtet til at underrette leverandøren, hvis et givent produkt til
brug for gaveæskerne er ved at rinde ud.

§ 4 Leverandørens forpligtelser og rettigheder
4.1 Leverandøren indestår for, at de produkter der markedsføres og sælges gennem www.bryllupsBox.dk, herunder de
produkter der indgår i fysiske gaveæsker, overholder samtlige love og forskrifter for det pågældende produkt.
4.2 Leverandøren er ansvarlig for, for egen regning og risiko, at fremsende eller bringe produkter til bryllupsBox til brug
for de fysiske gaveæsker. Produkterne til gaveæskerne skal være indpakket som gaver og indeholde relevante
informationer om leverandøren.
4.3 Leverandøren skal skriftligt informere bryllupsBox om særlige ønsker til gaveæskernes indhold og distribution, fx antal
produkter i én æske, ønsket geografisk område mv.
4.4 Er der produkter, som leverandøren ikke længere ønsker markedsført via www.bryllupsBox.dk, herunder i fysiske
gaveæsker, skal leverandøren hurtigst muligt og gerne skriftligt henvende sig til bryllupsBox herom eller selv nedtage
varerne fra www.bryllupsBox.dk.
4.5 Ønsker leverandøren at få restprodukter, der fysisk befinder sig hos bryllupsBox, tilbageleveret, skal leverandøren
afhente disse på bryllupsBox adresse eller anmode bryllupsBox om at få dem tilsendt for egen regning og risiko.
4.6 bryllupsBox.dk har handelsbetingelser til slutbrugeren oprettet online, under Handelsbetingelser, hvis Leverandør har
egne handelsbetingelser der afviger fra bryllupsBox.dk handelsbetingelser, skal leverandør gør Slutbruger opm. På
dette og uploade under sin profil egne handelsbetingelser eller linke til dem.
4.7 Når slutkunden har afgivet ordre på leverandørens produkter, modtager leverandøren automatisk en bekræftelse
herpå. Leverandøren skal hurtigst muligt efter modtagelsen af denne bekræftelse iværksætte pakning og levering af
den pågældende ordre.
4.8 Leverandøren er ansvarlig for på en forsvarlig måde at pakke og levere produkter, der sælges gennem bryllupsBox,
direkte til slutkunder. Ved levering til slutkunder gælder leverandørens salgs- og leveringsbetingelser, der skal være
tilgængelige for slutkunden på leverandørens hjemmeside.
4.9  Kan leverandøren ikke levere et produkt til kunden, er det leverandørens eget ansvar at informere kunden herom.
4.10 Leverandøren er forpligtet til at respektere kundens fortrydelsesret og reklamationsret i henhold til lovgivningen.
Kundens udnyttelse af disse rettigheder for leverandørens produkter er et anliggende mellem kunden og
leverandøren og bryllupsBox skal holdes økonomisk skadesfri i så henseende. Leverandøren er ligeledes selv
ansvarlig for skade, der måtte opstå på produkter under forsendelse.
4.11 Udnytter en slutkunde sin fortrydelsesret eller reklamationsret, skal leverandøren oplyse bryllupsBox herom, så
bryllupsBox kan indregne dette i sin opgørelse og betaling til leverandøren.
4.12Leverandøren har kun efter skriftlig aftale med bryllupsBox ret til at anvende bryllupsBox’s varemærke i
markedsføringen af egne produkter uden for rammerne af nærværende samarbejdsaftale.

§ 5 Priser og betaling
5.1 For at markedsføre og sælge leverandørens produkter via www.bryllupsBox.dk modtager bryllupsBox 25% af hele
salget, medmindre andet fremgår af Bilag A.
5.2 bryllupsBox afregner direkte med slutkunden for salg af leverandørens produkter og parkerer betalingen på en til
bryllupsBox tilhørende bankkonto. Til afregning af slutkunder anvender bryllupsBox QuickPay, Clearhaus & ViaBill.
5.3 Hver fredag kl. 12 opgøres leverandørens salg på nær Viabill salg via www.bryllupsBox.dk og bryllupsBox fremsender
opgørelse til leverandøren samt overfører leverandørens tilgodehavende fratrukket de 25%.
5.4 ViaBill, salget hvor forbruger har valgt at betale via 3 parten Viabill afregnes14 dage efter købet er foretaget, og koster
leverandør 0,75 % eks. Moms af det beløb forbruger har købt for.
5.5 For annoncering på www.bryllupsBox.dk modtager bryllupsBox den eller de priser, der er aftalt særskilt mellem
parterne og angivet i Bilag A. bryllupsBox fremsender separat faktura til leverandøren for hver annonceringsopgave,
som parterne har indgået aftale om, jf. Bilag A. Den enkelte faktura forfalder til betaling senest 14 dage herefter. Ved
forsinket betaling er bryllupsBox berettiget til at opkræve et rykkegebyr på 100 kr. pr. rykker og ved manglende
betaling kan opkræves morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med den gældende sats. bryllupsBox
anvender Likvido til at opkræve manglende betalinger.
5.6 bryllupsBox opkræver ikke betaling af leverandøren for at markedsføre leverandørens produkter i gaveæsker.
5.7 Alle beløb angivet i nærværende samarbejdsaftale er angivet ex. moms. Momssatsen reguleres i henhold til
gældende lov og udgør på ikrafttrædelsestidspunktet 25%.
5.8 Gør en slutkunde brug af sin fortrydelsesret og får tilbagebetaling fra leverandøren, indregnes dette i opgørelsen fra
bryllupsBox, der tilbagefører de 25% til leverandøren. Gør en slutkunde brug af sin reklamationsret over for
leverandøren, og ender leverandøren med at tilbagebetale kunden, indregnes dette ikke i opgørelsen fra bryllupsBox.
5.9 De af slutkunden betalte leveringsomkostninger overføres fra bryllupsBox til leverandøren i tillæg til de 25%. Dette
sker i forbindelse med opgørelsen efter pkt. 5.3.
5.10Den pris, der opkræves slutkunden for gaveæsker, og som dækker leveringsomkostninger samt administration, er et
anliggende mellem bryllupsBox og slutkunden. Leverandøren modtager ikke betaling for salg af gaveæsker.
5.11 bryllupsBox kan ændre priserne i henhold til nærværende samarbejdsaftale med 1 måneds varsel til udgangen af en
måned. Varslet til leverandøren skal være skriftligt. For abonnementer træder prisændringer først i kraft ved en
fornyelse af abonnementsperioden hvis den er forudbetalt.

§ 6 Varighed, opsigelse og ændringer
6.1 Samarbejdsaftalen træder i kraft ved underskrivelsen og løber, indtil den opsiges eller ophæves af en af parterne.
6.2 Parterne kan ensidigt til enhver tid opsige kontrakten med 1 mdrs. varsel til udgangen af en måned.
6.3 Opsigelsen skal være skriftligt.
6.4 Ved gensidig enighed mellem parterne kan samarbejdsaftalen opsiges omgående eller med andet aftalt varsel, end
det i pkt. 6.2 anførte.
6.5 Såfremt leverandøren har abonnement, der løber udover opsigelsesperioden på løbende + 1 mdr., ophører aftalen
herom først ved abonnementets udløb og leverandøren er forpligtet i henhold til samarbejdsaftalen indtil da.
Leverandøren betaler for den fulde abonnementsperiode, uanset om annoncen ønskes nedtaget i den resterende
periode efter opsigelse.
6.6 Ved opsigelse af aftalen fra leverandørens side er bryllupsBox berettiget til at anvende fremsendte fysiske produkter i
gaveæskerne frem til opsigelsesperiodens udløb.
Side 5 af 6
6.7 bryllupsBox skal hurtigst muligt efter opsigelsesperiodens udløb opgøre det endelige mellemværende med
leverandøren og overføre endelige betaling til denne.
6.8 Leverandøren skal hurtigst muligt efter opsigelsesperiodens udløb tage samtlige leverandørens produkter af
www.bryllupsBox.dk. Ønsker leverandøren, at bryllupsBox står for nedtagning af leverandørens produkter, skal dette
meddeles bryllupsBox skriftligt, og leverandøren vil blive opkrævet et gebyr på 400 kr.
6.9 Konceptet gaveæsker, jf. hertil pkt. 2.4 og 2.5, tilhører bryllupsBox. bryllupsBox kan ændre i konceptet for gaveæsker
eller helt ophøre med at distribuere gaveæsker, hvis det ikke længere synes formålstjenligt eller er økonomisk
fordelagtigt. Beslutning herom træffes ensidigt af bryllupsBox, som dog inden for rimelig tid skal informere
leverandøren om en sådan beslutning.

§ 7 Misligholdelse og ophævelse
7.1 Ved væsentligt misligholdelse af forpligtelserne i henhold til nærværende samarbejdsaftale, kan aftalen ophæves
straks med skriftlig varsel.
7.2 Gentagen forsinkelse med betaling af fakturaer eller manglende betaling anses for væsentlig misligholdelse, der
berettiget ophævelse.
7.3 bryllupsBox er til enhver tid berettiget til at ophæve samarbejdsaftalen med øjeblikkelig virkning, hvis leverandørens
forhold risikerer at kompromittere bryllupsBox’s omdømme og kvalitet, herunder hvis bryllupsBox bliver bekendt med,
at leverandøren krænker en immaterielret, ejendomsret er gået i betalingsstandsning eller andet.
7.4 Ingen af parterne kan kræve erstatning for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller
goodwill, eller stilles ansvarlig for hændelser der henhører under force majeure. I øvrigt gælder dansk rets almindelige
regler for erstatning.

§ 8 Fortrolighed
8.1 Denne samarbejdsaftale og oplysninger, der udveksles mellem parterne i forbindelse hermed og som har karakter af
at være fortrolige, må ikke uden samtykke mellem parterne videregives til tredjemand eller anvendes til andet formål
end at gennemføre samarbejdsaftalen.
8.2 Er en part i tvivl om, hvorvidt en given oplysning er af fortrolig karakter, skal den rette henvendelse til den anden part
for at få dette afklaret.

§ 9 Håndtering af persondata
9.1 Med indgåelse af nærværende samarbejdsaftale samtykker leverandøren til, at bryllupsBox får adgang til og kan
behandle persondata. Indsamling og behandling sker i overensstemmelse med bryllupsBox til enhver tid gældende
retningslinjer og procedurer for håndtering af persondata.
9.2 De persondata, som leverandøren bliver i besiddelse af både vedrørende bryllupsBox og slutkunder, skal håndteres i
overensstemmelse med persondatalovgivningen. Det er leverandørens ansvar at sikre, at persondatalovgivningen
overholdes.
9.3 Leverandøren må under ingen omstændigheder anvende slutkunders persondata til andet formål end at eksekvere
ordrer i henhold til nærværende samarbejdsaftale.

§ 10 Lovvalg og tvister
10.1Samarbejdsaftalen er underlagt dansk ret.
10.2Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med samarbejdsaftalen, skal i første omgang søges mindeligt løst mellem
parterne.
10.3Er det ikke muligt at opnå en mindelig løsning, skal tvisten afgøres ved de danske domstole.

Worldwide Shipping

It elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Best Quality

It elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Best Offers

It elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Secure Payments

It elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Shopping Cart